136 298 22 / 225 830 22
خدمات

رادیوگرافی جنرال

رادیوگرافی جنرالرادیوگرافی جنرال

رادیوگرافی جنرال یا عمومی بوسیله اشعه ایکس انجام میشود اشعه ایکس بجز استخوان از پوست و اجزای داخلی عبور می کند و یک تصویر سیاه وسفیدی از استخوان به ما میدهد

رادیوگرافی جنرال

عکسبرداری روتین و ارتوپدی

که با دستگاه CONTROL X محصول مشترک آمریکا و مجارستان انجام می شود. و با پردازش توسط دستگاه CR تصاویر کیفیت بالایی را ارائه می دهد. تمامی سیستم های عکسبرداری این مرکز هر ساله کنترل کیفی می شود و صحت کارکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد.