136 298 22 / 225 830 22
شیفت کاری

مرکز تصویربرداری فرمانیه

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
08:00 - 12:30 غیرفعال فعال فعال فعال فعال فعال فعال
12:30 - 15:00 غیرفعال غیرفعال غیرفعال غیرفعال غیرفعال غیرفعال غیرفعال
15:00 - 19:30 غیرفعال غیرفعال فعال فعال فعال فعال فعال