آمادگی های رادیولوژی

انجام سونوگرافی به دلیل تراکم بالای بیماران به جز موارد اورژانس با وقت قبلی انجام می پذیرد و لطفا در نظر داشته باشید وقت داده شده برای سونوگرافی تقریبی ست و حدود یک تا دو ساعت امکان تاخیر انجام سونوگرافی وجود دارد و هنگام مراجعه ˓ سونوگرافی قبلی را همراه داشته باشید.
و همچنین هنگام مراجعه جهت انجام سونوگرافی بنا به نوع در خواست پزشک موارد زیر را رعایت فرمایید :
برای سونوگرافی شکم (شامل کبد و کیسه صفرا و غیره) حداقل از شش ساعت قبل از انجام سونوگرافی، لبنیات و غذای چرب نخورید و از 12 ساعت قبل از انجام سونوگرافی ناشتا باشید.
برای سونو گرافی کلیه و مثانه و رحم و ضمائم : از 2 ساعت قبل آب و مایعات فراوان بنوشید و با مثانه پر مراجعه فرمایید.
برای سونوگرافی پستان ها و ماموگرافی : قبل از مراجعه دوش بگیرید و مام و اسپری زیر بغل استفاده نشود . سونوگرافی و ماموگرافی های قبلی را حتما همراه خود بیاورید.
برای سونوگرافی داپلر کلیه و شکم : از 12 ساعت قبل یک شیشه روغن کرچک میل نموده و از 2 ساعت قبل ناشتا باشید.