جدول ساعات کاری

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
08:00 - 12:30
12:30 - 15:00
15:00 - 19:30